http://ptn.brrd.in.th/web/

 
PDF Print E-mail

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

            วันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๗  นายชาญพิทยา  ฉิมพาลี  อธิบดีกรมการข้าว และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เฝ้ารับเสด็จฯ
    
      นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานจัดทำแปลงทดลองข้าวเจ้า พันธุ์หอมกระดังงา โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้าวเจ้าพันธุ์หอมกระดังงา จากเกษตรกรในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในปี  ๒๕๕๒  ได้จำนวน  ๒๐  ตัวอย่าง และนำมาดำเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าว  จนได้สายพันธุ์ดีเด่น  จำนวน  ๖  สายพันธุ์  นำมาปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์บริสุทธิ์  จำนวน ๑ สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ PTNC 09002 - 59  จากนั้นก็นำมาศึกษาพันธุ์    ในเรื่อง การเปรียบเทียบผลผลิต  การทดสอบการต้านทานโรคและแมลง  ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน  การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี  หลังจากนั้นก็จะดำเนินการเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อเสนอขอรับรองพันธุ์ต่อไป   

Read more...
 
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และร่วมเสวนาเรื่อง "การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิตข้าว"

  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และร่วมเสวนาเรื่อง "การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิตแก่อาสาสมัครหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดปัตตานี ๘๐๐ คน ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรกร อกม. ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ จำนวน ๑,๐๐๐ คน

 

 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
 

  วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางเกศินี  พึ่งเพียร  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำคณะข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา มหาราชินี และร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

ค้นหาในเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การสื่อสารภายใน สวข.

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Banner