http://ptn.brrd.in.th/web/

 
PDF Print E-mail

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

            วันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๗  นายชาญพิทยา  ฉิมพาลี  อธิบดีกรมการข้าว และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เฝ้ารับเสด็จฯ
    
      นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานจัดทำแปลงทดลองข้าวเจ้า พันธุ์หอมกระดังงา โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้าวเจ้าพันธุ์หอมกระดังงา จากเกษตรกรในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในปี  ๒๕๕๒  ได้จำนวน  ๒๐  ตัวอย่าง และนำมาดำเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าว  จนได้สายพันธุ์ดีเด่น  จำนวน  ๖  สายพันธุ์  นำมาปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์บริสุทธิ์  จำนวน ๑ สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ PTNC 09002 - 59  จากนั้นก็นำมาศึกษาพันธุ์    ในเรื่อง การเปรียบเทียบผลผลิต  การทดสอบการต้านทานโรคและแมลง  ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน  การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี  หลังจากนั้นก็จะดำเนินการเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อเสนอขอรับรองพันธุ์ต่อไป   

Read more...
 
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการข้าวหอมกระดังงา PTNC๐๙๐๐๒-๕๙

วันที่ ๑ - ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดแสดงนิทรรศการข้าวหอมกระดังงา สายพันธุ์ PTNC๐๙๐๐๒-๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และร่วมเสวนาเรื่อง "การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิตข้าว"

  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และร่วมเสวนาเรื่อง "การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิตแก่อาสาสมัครหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดปัตตานี ๘๐๐ คน ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรกร อกม. ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ จำนวน ๑,๐๐๐ คน

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

ค้นหาในเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การสื่อสารภายใน สวข.

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Banner