http://ptn.brrd.in.th/web/

 
PDF Print E-mail

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

            วันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๗  นายชาญพิทยา  ฉิมพาลี  อธิบดีกรมการข้าว และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เฝ้ารับเสด็จฯ
    
      นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานจัดทำแปลงทดลองข้าวเจ้า พันธุ์หอมกระดังงา โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้าวเจ้าพันธุ์หอมกระดังงา จากเกษตรกรในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในปี  ๒๕๕๒  ได้จำนวน  ๒๐  ตัวอย่าง และนำมาดำเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าว  จนได้สายพันธุ์ดีเด่น  จำนวน  ๖  สายพันธุ์  นำมาปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์บริสุทธิ์  จำนวน ๑ สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ PTNC 09002 - 59  จากนั้นก็นำมาศึกษาพันธุ์    ในเรื่อง การเปรียบเทียบผลผลิต  การทดสอบการต้านทานโรคและแมลง  ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน  การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี  หลังจากนั้นก็จะดำเนินการเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อเสนอขอรับรองพันธุ์ต่อไป   

Read more...
 
ร่วมเป็นวิทยากรในงานอบรมเกษตรกร

    วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายเอกราช แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และ นางมิตตรา แสนวงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตข้าวปลอดสารพิษ ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือ งจังหวัดสงขลา โดยเนื้อหาที่บรรยายเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการผลิตข้าวปลอดสารพิษ หลักการประเมินและป้องกันกำจัดศัตรูข้าวที่ถูกวิธี หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และหลักการปฏิบัติเกษตรดีที่ถูกต้องสำหรับข้าว (GAP) ซึ่งเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมก็ได้ความรู้กันไปอย่างครบถ้วน และจะนำหลักปฏิบัติที่ได้จากการบรรยายไปใช้อย่างเคร่งครัด

           

 

    

 
ร่วมจัดประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗

           วันที่  ๑๗ - ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗  นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ร่วมจัดประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการเกษตรและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องข้าว ได้นำเสนอผลงานวิจัย สรุปงาน/โครงการ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

ค้นหาในเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การสื่อสารภายใน สวข.

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Banner