http://ptn.brrd.in.th/web/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส PDF Print E-mail

 

 


          เมื่อวันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๗  นายชาญพิทยา  ฉิมพาลี  อธิบดีกรมการข้าว และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เฝ้ารับเสด็จฯ
    
      นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานจัดทำแปลงทดลองข้าวเจ้า พันธุ์หอมกระดังงา โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้าวเจ้าพันธุ์หอมกระดังงา จากเกษตรกรในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในปี  ๒๕๕๒  ได้จำนวน  ๒๐  ตัวอย่าง และนำมาดำเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าว  จนได้สายพันธุ์ดีเด่น  จำนวน  ๖  สายพันธุ์  นำมาปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์บริสุทธิ์  จำนวน ๑ สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ PTNC 09002 - 59  จากนั้นก็นำมาศึกษาพันธุ์    ในเรื่อง การเปรียบเทียบผลผลิต  การทดสอบการต้านทานโรคและแมลง  ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน  การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี  หลังจากนั้นก็จะดำเนินการเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อเสนอขอรับรองพันธุ์ต่อไป

 

 

 

 

Read more...
 
จัดอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิต จ.ปัตตานี PDF Print E-mail

 วันที่  ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  จัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  โดยมีนายวิทยา  พานิชพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  และมีนายสมบูรณ์  สุวรรณโณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม  จำนวน  ๑,๐๔๐  ราย  พื้นที่ดำเนินการ  ๕,๐๐๐  ไร่      

 
ฝึกอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิต จ.นราธิวาส PDF Print E-mail

 

       วันที่  ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗  ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  จัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  และมีนายสมบูรณ์  สุวรรณโณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม  จำนวน  ๕๙๑  ราย  พื้นที่ดำเนินการ  ๒,๘๐๐  ไร่               

 

                         

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

ค้นหาในเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การสื่อสารภายใน สวข.

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Banner